Get Adobe Flash player
Home ประมวลพระราชดำรัช

ประมวลพระราชดำรัช

 • วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2524 การอบรมครูโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  ณ กองบังคับการ กองร้อยที่ 5 ตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2524 การอบรมครูโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  ณ ค่ายลูกเสือบ้านนาอ้อย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2524 พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2525 การประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน 3 จังหวัดเชียงใหม่
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2525 การประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน 4 จังหวัดสงขลา
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2525 การประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2526 การประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
  ณ กองบังคับการกองร้อยที่ 9 อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2527 การประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2527 การสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
  ณ ค่ายลูกเสือสกลนคร บ้านนาอ้อย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2527 การประชุมสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2530 ทรงปิดการประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
  ณ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2530 ทรงเปิดการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
  เรื่อง โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และทรงบรรยายเรื่องพระราชภารกิจและพระราชกรณียกิจ
  อันเกี่ยวกับงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2531 ทรงปิดการสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
  ณ ห้องประชุม กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2531 ทรงปิดการประชุมสัมมนาผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2533 ประธานปิดการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2533 ประชุมสัมมนาครูโรงเรียน สปอ. จังหวัดนครนายก
  ณ ห้องยุทธการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2535 พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ
  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันอังคารที่ 27 เมษายน 2536 พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ
  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2537 พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ
  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันอังคารที่ 25 เมษายน 2538 พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ
  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2539 พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ
  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2540 พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ
  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันอังคารที่ 21 เมษายน 2541 พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ
  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2542 พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ
  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2544 พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ
  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2547 พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ
  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]


 • วันอังคารที่ 26 เมษายน 2548 พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ
  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
  [ อ่านรายละเอียด ]